Rychlé odeslání z Bavorska • Doprava zdarma po celém Německu • Jsme klimaticky neutrální a podporujeme pomoc dětem McDonald'sObchodní podmínky

Obsah

 1. Rozsah
 2. závěr
 3. Právo na odstoupení
 4. Ceny a podmínky platby
 5. Dodací a přepravní podmínky
 6. Výhrada vlastnictví
 7. Odpovědnost za vady (záruka)
 8. Platné právo
 9. Kodex chování
 10. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Markus Grathwohl, jednající pod „MANePED“ (dále jen „prodávající“), se vztahují na všechny smlouvy na dodávku zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) s prodávajícím s ohledem na uzavření zboží zobrazené prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je tímto v rozporu, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účelem, který není převážně obchodní ani její samostatnou profesní činností.

1.3 Podnikatelem ve smyslu těchto obchodních podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo právnická osoba, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování elektronického objednávkového procesu podá zákazník kliknutím na tlačítko, kterým je objednávkový proces ukončen, právně závaznou nabídku smlouvy na zboží v nákupním košíku. Zákazník může prodávajícímu podat nabídku také telefonicky, faxem, emailem, poštou nebo online kontaktním formulářem.

2.3 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů,

 • zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), v tomto případě je přijetí potvrzení objednávky u zákazníka závazné, nebo
 • dodáním objednaného zboží zákazníkovi, v tomto případě je rozhodující přístup zboží k zákazníkovi, nebo
 • tím, že požádá zákazníka o zaplacení po předložení objednávky.

Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, uzavře se smlouva v okamžiku, kdy se jedna z výše uvedených alternativ objeví jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem následujícím po datu, kdy je zákazníkovi odeslána nabídka, a končí pátým dnem po odeslání nabídky. Pokud prodávající nepřijme nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.

2.4 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou službou PayPal, platba bude zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen: „PayPal“) , v souladu s podmínkami používání PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - podle podmínek pro platby bez účtu PayPal, které lze zobrazit na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Pokud zákazník platí platební metodou nabízenou společností PayPal, kterou lze vybrat v procesu online objednávky, prodejce již deklaruje přijetí zákaznické nabídky v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které dokončí proces objednávky.

2.5 Při odesílání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího prodejce uloží text smlouvy po uzavření smlouvy a odešle jej zákazníkovi v textové podobě (např. E-mailem, faxem nebo dopisem) po odeslání objednávky zákazníkem. K dalšímu poskytnutí textu smlouvy ze strany prodávajícího nedochází. Pokud si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje objednávky archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník k nim bude mít bezplatný přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu chráněného heslem poskytnutím příslušných přihlašovacích údajů.

2.6 Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník zjistit případné chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být zvětšovací funkce prohlížeče, s jejíž pomocí se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své údaje opravovat v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které dokončí objednávkový proces.

2.7 Pro uzavření smlouvy je k dispozici německý a anglický jazyk.

2.8 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle provádí e-mailem a automatizovaným zpracováním objednávky. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou poskytl pro zpracování objednávky, byla správná, aby mohly být e-maily zaslané prodejcem přijímány na této adrese. Zejména při použití filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily odeslané prodejcem nebo třetími stranami pověřenými zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení najdete v storno podmínkách prodejce.

4) Ceny a podmínky platby

4.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z prodeje. Veškeré další náklady na dopravu a dopravu, které mohou vzniknout, jsou specifikovány samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

4.3 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná okamžitě po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.

4.4 Pokud je zvolena platební metoda „SOFORT“, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „SOFORT“). Aby zákazník mohl zaplatit částku faktury prostřednictvím „SOFORT“, musí mít účet online bankovnictví, který byl aktivován pro účast v „SOFORT“, během platebního procesu se odpovídajícím způsobem identifikovat a potvrdit platební příkaz „SOFORT“ . Platební transakce je provedena okamžitě poté „SOFORT“ a na vrub účtu zákazníka je odečtena částka. Více informací o způsobu platby „SOFORT“ najde zákazník na internetu na https://www.klarna.com/sofort/ načíst.

4.5 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou prostřednictvím platební služby „Shopify Payments“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“ ). Jednotlivé způsoby platby nabízené prostřednictvím Shopify Payments jsou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího. Pro zpracování plateb může Stripe využít další platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován samostatně. Další informace o „Shopify Payments“ jsou k dispozici online na adrese https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de k dispozici.

4.6 Pokud zvolíte způsob platby kreditní kartou prostřednictvím Stripe, částka na faktuře je splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Platbu zpracovává poskytovatel platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“). Stripe si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu a odmítnout tento typ platby, pokud je kontrola kreditu negativní.

5) Dodací a dodací podmínky

5.1 Pokud prodávající nabízí odeslání zboží, dochází k dodání v dodacím prostoru určeném prodávajícím na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího. Odchylně od toho je při výběru způsobu platby PayPal rozhodující doručovací adresa uložená zákazníkem u PayPal v době platby.

5.2 Pokud dodání zboží selže z důvodů, za které je zákazník odpovědný, nese zákazník přiměřené náklady vzniklé prodávajícímu. To neplatí, pokud jde o náklady na dopravu, pokud zákazník účinně využije své právo na odstoupení. Pokud jde o náklady na vrácení, platí-li zákazník účinně své právo na zrušení, použijí se ustanovení uvedená ve Storno podmínkách prodávajícího.

5.3 Jedná-li zákazník jako podnikatel, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a náhodného zhoršení prodávaného zboží na zákazníka, jakmile prodávající předá zboží dopravci, dopravci nebo osobě či instituci jinak pověřené přepravou. ven ze zásilky. Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, přechází riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávaného zboží zpravidla až předáním zboží zákazníkovi nebo osobě oprávněné k jeho převzetí. Nehledě na to přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávaného zboží, a to i v případě spotřebitelů, na zákazníka již v okamžiku, kdy prodávající předal zboží dopravci, dopravci nebo osobě či instituci. jinak pověřený provedením zásilky, pokud zákazník pověřil speditéra, dopravce nebo osobu či instituci jinak určenou k provedení zásilky a prodávající tuto osobu nebo instituci zákazníkovi dříve nejmenoval.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávného nebo nesprávného vlastního doručení. To platí pouze v případě, že prodávající není odpovědný za nedodání a prodejce s dodavatelem uzavřel konkrétní zajišťovací transakci s náležitou péčí. Prodávající vynaloží veškeré přiměřené úsilí k pořízení zboží. V případě nedostupnosti nebo pouze částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován a cena bude okamžitě vrácena.

5.5 Vyzvednutí není možné z logistických důvodů.

6) zachování vlastnictví

Pokud prodávající předem, vyhrazuje si právo na vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Pokud není v následujících předpisech uvedeno jinak, platí ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady. Odchylně od tohoto platí pro smlouvy na dodávku zboží:

7.2 Pokud zákazník vystupuje jako podnikatel,

 • prodávající má možnost volby druhu doplňkového plnění;
 • U nového zboží je promlčecí doba pro vady jeden rok od dodání zboží;
 • V případě použitého zboží jsou práva a nároky z vad vyloučeny;
 • promlčecí lhůta neběží znovu, dojde-li k náhradní dodávce v rámci odpovědnosti za vady.

7.3 Výše uvedená omezení odpovědnosti a zkrácené lhůty neplatí

 • na nároky na náhradu škody a náhradu nákladů ze strany zákazníka,
 • v případě, že prodávající vadu podvodně zamlčel,
 • u zboží, které bylo použito na stavbu v souladu s jeho obvyklým užíváním a způsobilo jeho vadu,
 • za případnou stávající povinnost ze strany prodávajícího poskytovat aktualizace digitálních produktů v případě smluv na dodávku zboží s digitálními prvky.

7.4 Pro podnikatele navíc platí, že zákonné promlčecí lhůty pro případné stávající zákonné regresní právo zůstávají nedotčeny.

7.5 Pokud zákazník vystupuje jako obchodník ve smyslu § 1 německého obchodního zákoníku (HGB), podléhá obchodní kontrole a oznamovací povinnosti podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB). Pokud zákazník nesplní tam upravené oznamovací povinnosti, zboží se považuje za schválené.

7.6 Pokud zákazník jedná jako spotřebitel, je vyzván k reklamaci u doručovatele na dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě a o tom informovat prodávajícího. Pokud zákazník nedodrží, nemá to vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Použitelné právo

Právo Spolkové republiky Německo se vztahuje na všechny právní vztahy mezi stranami, vyjma zákonů o mezinárodním nákupu movitého zboží. Pro spotřebitele se tato volba práva použije, pouze pokud poskytovaná ochrana není zrušena závaznými ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklý pobyt.

9) Kodex chování

- Prodávající se podřídil podmínkám účasti v iniciativě eCommerce „Fairness in Commerce“, která je dostupná na internetu na adrese https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ jsou viditelné.

10) Alternativní řešení sporů

10.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů pod tímto odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z on-line nákupů nebo smluv o poskytování služeb týkajících se spotřebitele.

10.2 Prodávající není povinen účastnit se řízení před spotřebitelským rozhodčím senátem, je však ochoten tak učinit.